La missió de l'escola salesiana radica en la seva capacitat de ser una comunitat educativa:

  • oberta a tots, sobretot als més pobres i necessitats;
  • un diàleg amb la realitat multicultural i multirreligiosa del seu entorn;
  • capaç d'oferir una formació integral de la persona en la perspectiva de l'honrat ciutadà i bon cristià com a servei qualificat a la societat.

Per això, la nostra escola ha de manifestar-se com lloc i ambient on

  • s'adopta l'estil preventiu de Don Bosco, fet realitat en tota la comunitat educativa;
  • es comparteix un enfocament comú de la vida i de l'educació en el context d’una Europa oberta i solidària;
  • es promou un ambient educatiu positiu i creatiu on es pot fer experiència de valors humans i cristians.
ESCOLA CRISTIANA

La nostra escola pretén una educació integral basada en els valors de l’Evangeli, respectant les posicions de cada família. Dóna oportunitats i crea un ambient propici per al creixement de la fe.

ESCOLA SALESIANA

Som una escola que segueix l’estil educatiu de Sant Joan Bosco. El tracte personal, l’actuació raonada i la presència amable i familiar dels educadors són indicadors de la seva identitat.

ESCOLA CATALANA

Som una escola arrelada a Catalunya i volem col·laborar en la consolidació del nostre país com a poble que té una cultura pròpia, una llengua, uns costums i unes tradicions. Per això:

  • Inserim l’acció educativa en el nostre context sòcio-cultural, mitjançant l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana i el conreu dels costums i de la cultura del país.
  • Fem l’aprenentatge de la lecto-escriptura en català.
  • Ajudem els alumnes i les famílies en el coneixement del propi entorn, bo i afavorint-ne l’arrelament.
ESCOLA ACOLLIDORA

L’escola projecta l’educació més enllà de l’aula. Promou les activitats extraescolars educatives. Fomenta la participació i té un tarannà senzill. Acull tothom i treballa per repondre a les necessitats educatives que la pluralitat comporta.