1. Impulsar la Innovació Pedagògica, II:

Per tal que el canvi sigui innovació, treballem per sistematitzar-lo i  compartir-lo amb tot l’equip docent. La fórmula de la nostra escola combina participar amb les escoles salesianes en el nou model que s’iniciarà a 3r d’EP i a 1r d’ESO en el curs 17-18 i implementar micro estratègies locals a tots els nivells de l’escola durant aquest curs.

 • Juntament amb les altres escoles salesianes, definirem del model organitzatiu i la pràctica educativa comuna en entorns potents d’aprenentatge per a transformar l’EP i l’ESO.
 • Treballarem estratègies i metodologies que vagin a favor de la inclusió i atenció de tots els alumnes.
 • Incorporarem propostes noves de dinàmica de l’estona de pati al nostre marc metodològic a l’etapa d’infantil
 • Iniciarem el treball per projectes en l’àrea de medi a cicle inicial (1 espai/2 hores seguides/50 alumnes/2 mestres)
 • Farem actuacions conjuntes intercicles de caire transversal i interdisciplinari (CM&CS) (1 setmana/ 200 alumnes/ 50 equips cooperatius  intercicles/ 12 mestres)
 • Iniciarem el treball en estacions d’aprenentatge a l’àrea d’anglès a cicle superior (1 espai/50 alumnes/2 mestres+ 1 auxiliar de conversa)
 • Dissenyarem i implementarem un segon treball de síntesi per primer cicle de l´ESO (1 espai/ 1 setmana/180 alumnes/40 equips cooperatius/12 professors)

 

Promoure la millora continua del procés d’ensenyament aprenentatge

Un cop actualitzats els documents base de l’escola, incorporem algunes propostes que volen incidir en la millora de la qualitat educativa i els resultats acadèmics dels nostres alumnes. Insistirem en la visió multilingüe de l’escola i en propostes integrades.

 • Farem la diagnosi del treball per racons del parvulari i en millorarem el seu procés.
 • Incorporarem un club de lectura per tal de potenciar la lectura a cicle mitjà.
 • Enriquirem el treball matemàtic amb activitats manipulatives en l’hora desdoblada a cicle superior.
 • Incorporem el tractament integrat de les llengües catalana i castellana a primer d´ESO una hora a la setmana.
 • Redissenyarem les jornades d'acollida de secundària per afavorir la cohesió dels grups i el seu coneixement per part dels tutors.
 • Iniciarem el batxillerat dual per a alumnes de 2n cicle d’ESO de manera que puguin acreditar el nostre batxillerat  i l'americà en acabar l'etapa post-obligatòria

 

Potenciar la identitat cristiana i salesiana dels nostres educadors per tal de seguir generant processos d’evangelització entre l’alumnat

Per tal de garantir el caràcter cristià de la nostra escola, continuarem amb iniciatives que ja estan en marxa com l’educació emocional i l’evangelització d’infants i joves, i la formació cristiana per l’equip docent i no docent.

 • Ÿ  Incorporarem dinàmiques d'evangelització a 3rESO.
 • Ÿ  Continuarem promovent l'aprofundiment del carisma salesià (FISA)
 • Ÿ  Farem els tercers seminaris de formació cristiana pels educadors
 • Ÿ  Incorporarem els itineraris pastorals d'interioritat i valors socials dins de les programacions de les matèries.
 • Ÿ  Actualitzarem la bona pràctica salesiana dels Bons Dies.
Implantar el Projecte de qualitat reformulat, I.

     Per tal d’adaptar-nos a la nova ISO en dos anys portarem a terme les actuacions que el procés requereix.

 • ŸActivarem un nou mapa de processos i dels nous procediments marc online.
 • Adaptarem els procediments locals online i les instruccions afectades
 • Actualitzarem la formació de requalificació dels nostre auditors interns ISO 9001:2015

 

Estimularem la pràctica reflexiva i les dinàmiques d’avaluació docent

Volem aprofundir en el coneixement que tenim en les pràctiques docents de la nostra escola i de com les perceben els nostres alumnes: els docents veurem i analitzarem classes d’altres companys, els alumnes començaran a avaluar als seus mestres i professors... Això ha de contribuir a fer més reflexiva la nostra pràctica docent.

 • ŸElaboració i implementació d'una pauta d'observació i anàlisi de la pràctica docent entre iguals
 • Elaboració i implementació d'una pauta d'avaluació de la tasca docent a Secundària per part dels alumnes

 

Elaborar el Pla de Comunicació i Màrqueting pels propers anys

Aquest és un objectiu que no es va cloure del tot el curs passat. Sabem la rellevància de comunicar-nos de la millor manera possible a nivell intern i extern. El pla pretén definir la nostra política comunicativa i deixar constància de les principals actuacions.

 • Ÿ  Crearem la figura del responsable de comunicació
 • Ÿ  Elaborarem el Pla de Comunicació i Màrqueting
 • Ÿ  Explorarem nous canals de comunicació: correu electrònic, plataforma Esemtia, Instagram...

 

Impulsar l’aplicació del sistema de Valoració del Desenvolupament Professional (VDP) del personal de la nostra escola.

Aquest és un objectiu que no es va cloure del tot el curs passat. Sabem la rellevància de comunicar-nos de la millor manera possible a nivell intern i extern. El pla pretén definir la nostra política comunicativa i deixar constància de les principals actuacions.

 • ŸPlanificació i temporització de les entrevistes a realitzar al llarg del curs.
 • ŸExecució de les entrevistes d’acompanyament del personal docent i no docent de l’escola