Objectius 17-18

Com a casa

Lema i motivació

Us heu fixat que la nostra imatge corporativa és una casa? No una casa feta de totxanes o formigó sinó de persones. Aquest és el nostre esperit: una CASA on es comparteix, i on es viuen uns valors ben comunitaris i personalitzadors. Aquesta concepció, que es troba en el nostre ADN com a salesians, encaixa molt bé amb els nous corrents pedagògics d’innovació que estem treballant des de fa temps i que insisteixen en el protagonisme del nois i noies, en el treball cooperatiu, en l’educació emocional… Quan enguany parlem  del nostre lema COM A CASA estarem remarcant  molt més que un lloc familiar físic i conegut: ens referirem a un espai i a un temps on som especialment nosaltres mateixos i on ens sentim acollits i emocionalment integrats.

Efectivament, el nostre fundador, Don Bosco, volia que les seves obres se les anomenés CASES perquè hi volia una educació emocional, integral i profunda.  Volia que tothom se sentís en família i cridat a viure en un lloc-CASA facilitador del millor que portem a dins, tal com escriu en el seu opuscle sobre el Sistema Preventiu. Ho podríem resumir fent un acròstic del lema, i aplicant-lo a la nostra realitat del curs 2017-18: volem ser una Comunitat d’Aprenentatge,  Creativa, Alegre, Solidària, Amorevolezzada*.

A Salesians Mataró ens agradaria que tots i totes us sentíssiu COM A CASA.  Els valors  que nosaltres definim  en el perfil competencial de sortida dels nostre alumnes expressen aquelles maneres de ser i de  fer que els han d’obrir portes a una vida plena  i que han de fer possible també una societat millor. Les resumim en aquestes dotze paraules clau: compromesos, responsables, emprenedors, comunicatius, enginyosos, resolutius, resilients, autònoms, crítics, oberts, col·laboradors, resolutius.

Cal posar-hi molta energia per fer-ho realitat. Ara ja sabeu el perquè del nostre color corporatiu vermellós, que vol expressar vida, força, amor i entrega. Així ha de ser per fer possible el que volem viure tots, sense excloure’n ningú. Aquest és el camí que s’assenyala a l’Evangeli i que marca, des del fons, el nostre tarannà.

Si caminem en aquesta direcció, aquesta CASA seguirà oferint el millor d’ella mateixa i possibilitarà una  veritable EDUCACIÓ, transformadora de la persona i de la societat.

*És una paraula inventada, recreada de l‘italià, “amorevolezza”, molt utilitzada per Don Bosco, i que no és res més que procurar que tothom se senti veritablement  estimat.

Objectius 17-18

[expand title=”Implementar gradualment la innovació pedagògica” startwrap= “” endwrap= “” rel= “animal-highlander”]

Un curs més les escoles salesianes seguim impulsant, conjuntament, el nostre procés d’innovació pedagògica. El nostre pla de millora de l’aprenentatge competencial dels alumnes està en un moment clau ja que tot l’equip docent està posant el focus en un canvi estratègic que millori el procés d’ensenyament-aprenentatge, adaptat a tots i cadascun dels nostres alumnes.

 • Elaboració de les PAM (Pautes d’Acord Metodològic) que ens permetran crear criteris clars i compartits a tota l’escola. Començarem per la definició dels elements comuns del treball cooperatiu, la inclusió i la codocència.
 • Introducció del treball de programació competencial per unitats didàctiques a tota l’escola
 • Creació d’una eina que reculli el desenvolupament competencial de l’alumnat.
 • Creació de la Comissió de Patis i de la Comissió de Lectura, interetapes, per a la seva dinamització.
 • Implementació del procés d’innovació a 3r d’EP amb:
 • – Programació d’una franja de 6 hores de treball interdisciplinari.
 • – Treball per projectes a la Suite d’Aprenentatge.
 • – Incardinació del treball d’Interioritat i de Recerca de Sentit.
 • Implementació del procés d’innovació a 1r d’ESO amb:
 • – Treball en portafoli.
 • – Programació d’una franja de 5 hores de treball interdisciplinari + 2 hores d'english corners i 2 hores de tractament integrat de llengües catalana i castellana.
 • – Actualització del treball d’Interioritat i de Recerca del Sentit

[/expand]


[expand title=”Promoure la millora continua del procés d’ensenyament-aprenentatge” startwrap=”” endwrap=”” rel=”animal-highlander”]

Incorporem actuacions de millora a partir la reflexió dels equips de Cicle i de les proves de diagnòstic aplicades als nostres alumnes que assenyalen punts forts i punts febles que ens permeten avançar amb actuacions i decisions consensuades. A tall d’exemple volem compartir algunes de les actuacions:

 • Incorporació del Tractament Integrat de les Llengües catalana i castellana a 1r d’ESO amb dues hores de docència compartida.
 • Continuació del treball en Estacions d’Aprenentatge a l’àrea d’anglès de 4t d’EP i a 1r d’ESO (superaula, 50 alumnes, dos docents + auxiliar lingüístic).
 • Consolidació de l’Intercanvi amb Suècia a 3r d’ESO i del Batxillerat Dual.
 • Inclusió a les matèries dels punts de millora sorgits a partir de les proves de competències.
 • Incardinació del treball d’Interioritat i de Recerca de Sentit en la matèria “Descobrim les emocions” a Cicle Inicial i en els dissenys curriculars de P3.
 • Potenciació del macroprojecte a Cicle Mitjà i Superior, així com del Treball de Síntesi de primer cicle d’ESO (1 espai, una setmana, 200 alumnes, 50 equips cooperatius i 12 docents).
 • Iniciació del treball per projectes a l’àrea de Medi a tota la Primària (superaula, 90 minuts, 50 alumnes i 3 mestres).

[/expand]


[expand title=”Seguir creixent en identitat salesiana i impulsar l’itinerari d’educació en la fe” startwrap=”” endwrap=”” rel=”animal-highlander”]

Per tal de garantir el carisma salesià i la identitat cristiana de la nostra escola, seguirem amb iniciatives que potenciïn l'educació integral i l'evangelització d'infants i joves, així com la formació cristiana per a l'equip docent i no docent.

 • Revisió i actualització de les activitats pròpies dels eixos pastorals de la Recerca de Sentit i Valors Socials a les programacions de les matèries de Batxillerat i a les tutories.
 • Impuls de les eines i recursos d’intervenció pastoral dins dels eixos tutorials d’EI/EP.
 • Actualització del Bon Dia posant el focus en la diversificació del missatge per part de l’emissor i en la dignificació del moment per part del receptor.
 • Creació de la figura del Delegat de Pastoral a tots els cursos d’ESO i cicle superior d’EP.
 • Implementació d’una estructura extraescolar que doni resposta a l'animació de grups d'infants i joves, i que incorpori els continguts de l'itinerari d'Educació en la Fe.
 • Programació dels grups FEsta incorporant-hi els elements de l’itinerari d’Educació en la Fe.
 • Promoció de la cultura vocacional participant en la campanya inspectorial.
 • Promoció del sentit d’Obra Salesiana conjuntament amb la resta d’àmbits i de grups.

[/expand]


[expand title=” Consolidar i ampliar els espais de participació de les famílies en la vida de l’escola” startwrap=”” endwrap=”” rel=”animal-highlander”]

Entenent que les famílies són part fonamental de la vida dels nostres nens i adolescents cercarem fer un treball específic d’acompanyament mutu i de treball de conjunt per tal de millorar i incrementar les sinèrgies.

 • Acollida especial de les famílies que s'incorporen a l’escola.
 • Oferiment d’activitats i espais de trobada per tal que les famílies puguin participar de la vida de l’escola en horari lectiu.
 • Implementació de l'APP d'Esemtia per a tots els pares i mares per millorar la comunicació família/escola: butlletí de notes, absències, quotes detallades, avisos, comunicats,…
 • Compartir l’anàlisi dels resultats de les enquestes, especialment en el marc de l’AMPA i a les reunions de pares.
 • Oferir grups de reflexió i amistat a través del FamiBosco en el marc de la Comunitat Cristiana.

[/expand]


[expand title=”Estimular la pràctica reflexiva i les dinàmiques d’avaluació docent” startwrap=”” endwrap=”” rel=”animal-highlander”]

La millora de l’aprenentatge competencial del nostre alumnat demana un canvi de mentalitat en els educadors. La reflexió i l’avaluació de la nostra pràctica docent esdevenen elements clau per aquest canvi tan profund.

 • Incorporació paulatina de les enquestes de satisfacció de l’alumnat a Secundària.
 • Seguiment i millora de la pràctica docent a través de les trobades de Valoració del Desenvolupament Professional (VDP)
 • Acompanyament dels processos de formació pastoral del professorat.
 • Visites a escoles innovadores, especialment per part dels docents que encara no hi han participat.
 • Observació i anàlisi, per part dels docents, de classes d’altres companys.

[/expand]

 

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave