Consell Escolar

Després de les eleccions del 2021 el Consell Escolar queda composat de la següent manera:

Director: Jordi Mauri i Solé
Representants de l’alumnat: Alba Sillero Martínez, Anna Chen
Representant de l’AMPA: Fidel Jurjo García
Representants de pares i mares: Cristina Benítez Sanz, Marta Martínez Ortega, Sílvia Andrés Ramos
Representant del PAS: Montserrat Grané Terradas
Representants del professorat: Carolina Estudillo Pérez, Cristina Salas Guerrero, Mònica Gorgas Aiguavives, Mireia Duart Ballbona
Representants de la Titularitat: Narcís Frigola Ramió, Jordi Bosch i Costa, Sílvia de Gea Àlvarez

 1. Seguiment econòmic:
 2. Tancament de l’exercici 2020

Es presenta el seguiment pressupostari del 2020 i el pressupost aprovat del 2021 modificat per la pandèmia.

En un principi es va pressupostar pensant amb una situació molt dolenta, es preveia uns resultats molt negatius. Això no ha estat així. Malgrat haver acabat en déficit aquest és molt menor del que es preveia. Tot això ha estat possible gràcies a:

La resposta molt positiva de les famílies. La majoria han continuat pagant el rebut de l’obra salesiana . Només hi ha hagut una davallada d’un 4%.

L’esforç de docents i no docents davant d’aquesta situació.

Els ingressos que s’han mantingut: Subvencions NEES, tot i que cada vegada es van reduint; lloguers (espais comunitat xinesa i d’altres); les etapes les tenim plenes.

Extraescolars: El menjador arrossega una pèrdua i les extraescolars se n’han anat interrompin segons la normativa que anava aplicant la generalitat.

DESPESES:

L’objectiu ha estat reduir/retallar costos: Desplaçaments; costos de personal; disminució de baixes: equip de neteja, ajustant hores. Algunes despeses no previstes han estat:

-Material desinfectant

-Mampares

-Mascaretes

-Gel de mans

-Manteniment edifici

Tot això es compensa amb les despeses que s’han reduït.

Algunes de les despeses previstes han estat reduïdes (Classes CI), i s’han prioritzat d’altres. Les obres que s’han portat a terme han estat: la cuina de l’escola; l’impuls informàtic.

Piscina: S’ha portat a terme el canvi de maquinària i la porta d’accés. A mitjans de maig ja es podrà fer servir.

 • Quotes i servei de menjador pel curs 21-22

Les quotes pel curs vinent no varien gaire.

E. Infantil – 125,90 un increment del 0,47%

EP- 125,43, un increment del 1,43%

ESO – 113,80, un increment del 1,16%

BATX- 302, un increment del 1,34%

Aportació a l’obra – Congelada

Material- Un petit augment a infantil i primària

Quota informàtica- és la que puja més degut a la inversió de les TIC i 1×1 a CS.

Escola plurilingüe- Augment considerable per l’auxiliar de conversa.

Menjador- Aquest curs s’ha fet una petita reducció de preus, preus més homogenis. S’ha introduït l’aplicació TPV.

De cara el curs vinent hi haurà una pujada insignificant.

INVERSIONS EXTRAORDINÀRIES APROVADES PEL CONSELL INSPECTORIAL.

 • Solució definitiva a l’antic teatre. Hi ha un problema greu a les PES ,hi ha problemes a les instal·lacions, el sostre no està aïllat.
 • S’aprofita per fer un espai polivalent per a tota l’escola.
 • Renovació de la   gespa del camp de futbol ( Es farà el mes d’agost).
 • Renovació de l’equip de reprografia
 • Pantalles no interactives a ESO/BATXILLERAT
 • PDI- PRIMÀRIA
 • Ampliar ordinadors de primària/Eso per a mestres , de reposició i de préstec.
 • Mobiliari EF per a la sala polivalent: terra i material
 • PREINSCRIPCIONS CURS 21-22

Les inscripcions de la nostra escola han anat molt bé. Moltes escoles de Mataró estan en una situació preocupant. En totes les etapes hem omplert.

La tendència és anar a la baixa a causa del baix índex de natalitat.

Es convoca el consell escolar de forma virtual el dimecres 22 de juliol de 2020 a les 21h.

 • Les caps d’estudis de Primària  (Olga) i la de secundària (Imma), informen de la dotació de professors que la generalitat dóna a l’escola. Tenint en compte el nombre d’alumnes i la diversitat escolar, tindrem 3 professors més: 1 a infantil, 1 a Primària i 1 a secundària.
 • Les persones que ocuparan aquesta plaça, després de fer-se una molt bona valoració, seran les que el curs passat feien diferents substitucions a l’escola: La Georgina serà la tercera persona que estarà aP3 fent suport/cotutora. La Carla Aragonés farà una tutoria a segon de Primària.
 • Aquest curs hi ha dues baixes IT a l’escola i una baixa de maternitat.
 • Aquest juny s’ha jubilat la Núria Costa, que ha acompanyat als alumnes fins a la selectivitat. En Josep Ignasi passa a tenir  la jornada laboral sencera , estarà a batxillerat.
 • La Carmen Julià, que ha estat dos cursos d’excedència, s’incorpora el setembre.
 • La Maria Rodríguez serà qui farà el repunt d’hores que dóna la Generalitat pel tema COVID a secundària.
 • Es comunica que L’Edu Pau, que porta molts anys fent de vetllador a la nostra escola, ha tingut la possibilitat de fer un canvi professional molt positiu i ens deixarà. De totes maneres, encara estarà vinculat amb les extraescolars i el futbol.
 • S’incorpora l’Albert Legido com a vetllador i coordinador d’extraescolars i menjador. El curs passat  havia de portar els cicles formatius d’esport .
 • Es comunica que “L’estiu als salesians” està anant molt bé, tot i les dificultats . Hi ha uns 300 nois, noies i s’està fent una feina molt ben feta.
 • Es dona les gràcies a l’AMPA per la constant col·laboració amb l’escola. El curs vinent faran una aportació econòmica per:
 • Innovamat a infantil
 • Socialització dels llibres de català i castellà de CM i CS. Cal felicitar a Ecosalesmat per la seva implicació en la recollida, revisió i gestió.
 • Compra d’ordinadors per l’escola
 • Es presenten les quotes del curs vinent.

Es proposa un lleuger augment de quotes entre el 0,65 i l’1,06%

A EI: 0,65%

A EP: 0,83%

A ESO: 1,06%

A BATX: 0,68%

 • Es mantenen congelades les quotes del menjador, tot i que s’han fet millores considerables a la cuina. Les despeses que es derivin del COVID, neteja, desinfecció ,monitors aniran a càrrec de l’escola. S’espera algun ajut per part de l’administració.
 • Es presenta el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 que actualment és provisional i marca les diferents actuacions per començar el nou curs.

És un requeriment que fa el Departament d’Ensenyament, i s’han seguit les seves indicacions.

És un document que s’enviarà a totes les famílies de l’escola un cop aprovat pel consell escolar.

Consta de diferents apartats:

 • Pla de ventilació, neteja i desinfecció
 • Organització pedagògica: Aquest pla ens ha permès tancar el màxim possible els diferents cicles, s’ha prioritzat que entressin el menor nombre de mestres a cada classe.

A secundària s’han modificat els horaris d’entrades i sortides dels alumnes per no coincidir amb primària. S’ avança tot l’horari un quart d’hora . S’aprova pel consell escolar.

Es detalla tota l’organització en cas d’un nou confinament.

Es marquen els criteris del seguiment dels alumnes més vulnerables, atenció inclusiva.

 • Reunions amb famílies i òrgans de la comunitat educativa: presencials/videoconferència
 • Servei de menjador

Grups estables i separació d’una cadira entre els alumnes quan hi hagi membres de diferents grups.

A infantil s’habilitaran 2 espais: 1 per P3, i 1 per P4 i P5

 • Pla d’extraescolars i acollida

Es mostra un quadre amb les activitats proposades pel curs 2020-2021, amb els espais i responsables respectius.

 • Protocol de detecció de casos COVID19

Es marquen les línies a seguir en cas de detecció de casos positius o símptomes .

 • D’aquest document també hi penja un annex titulat “Entrades – sortides Pla Reobertura” amb un plano de tota l’escola marcant els diferents accessos , així com els diferents espais de pati. Hi ha dos quadres amb els diferents horaris d’entrades i sortides de tots els alumnes de l’escola.
 • S’aprova pel consell escolar i es dóna per acabada l’última reunió del curs 2019-2020

 • Consell escolar ampliat: membres del comitè d’empresa, extraescolars, AMPA…
 • L’Imma torna a demanar que s’aprovi la jornada intensiva a l’ESO els divendres. El curs passat es va negar per criteris de prudència . Ara insisteix en la necessitat de poder-ho fer per dur a terme unes dinàmiques que han de permetre un salt pedagògic molt important. Fer un inici i tancament de rutines de metacognició que permetrà fer un acompanyament individual a cada alumne partint d’allà on està.
 • Amb el confinament s’han tancat equips, i cada grup s´ha centrat a un nivell per tal de poder fer el seguiment de les classes i dels alumnes. Ha estat molt ben valorat pel claustre, i ara és el moment, tenim un claustre motivat i preparat per poder-ho fer.
 • S’ha accelerat la personalització de l’aprenentatge , dins del mateix marc d’horari però des de casa, i per això s’ha pogut fer. Ara seria un pas enrere pedagògicament , si no es pogués continuar fent  com fins ara.
 • Tot i que encara hi ha alguna recança sobre l’horari, els arguments pedagògics hi tenen més pes.
 • Es matisen alguns aspectes a tenir en compte: menjador, beques,   germans, grups d’atenció pro-infància.
 • Es valoren molt positivament les enquestes que s’han fet als pares sobre la feina que s’ha fet des que estem confinats.
 • Es valoren igual o millor que sense confinament. La feina ha estat molt ben feta
 • A secundària es valora molt l’acompanyament als alumnes.
 • A infantil els resultats han estat molt bons. També a la resta dels cicles de Primària han estat molt positius.
 • Creiem que el vincle afectiu amb les famílies ha crescut. Des del primer. Moment s’han robat atesos per tota la comunitat educativa (mestres,  equip directiu, titular..)
 • En el tema econòmic hem estat des del principi al costat de les famílies, i sobretot de les més necessitades.
 • Podem estar molt contents amb les pre-inscripcions d’aquest curs.

Hem fet ple pràcticament a batxillerat. Això ha estat possible gràcies a la feina de fa anys, de treballar molt bé i del” boca a boca “que arriba a tothom. Es parla molt bé del batxillerat dels salesians.

Hem atès, primer,  a les famílies de l’escola perquè poguessin continuar el batxillerat a la nostra escola (becats). L’acompanyament de les tutories i la feina feta, han fet que ens distingíssim d’altres escoles.

A primer d’ESO també ha anat molt bé, hem tornat a omplir. Ara , però, hem de seguir treballant perquè venen temps difícils per a l’escola concertada. Ens hem de diferenciar i  saber explicar-ho a tothom.

A Mataró, les inscripcions en general han anat molt malament. Cada vegada hi ha menys alumnes, i per motius econòmics, després del confinament la gent anirà a l ’escola pública. Hem de seduir i engrescar a noves famílies.

A P3, hi ha hagut 39 inscripcions. Cal esperar els que puguin entrar en segona opció. La ràtio del curs vinent és de 24 alumnes per classe. Aquest any podem estar satisfets de les inscripcions però cal seguir treballant.

 • L’Edu Pau ens explica la proposta d’aquest estiu.

Ja han tingut 3 trobades per engegar les diferents propostes  per fer “L’estiu als salesians”, els diferents responsables.

L’Edu comenta que serà un any molt estrany, acostumats a tenir diferents tipus d’activitats, ara s’hauran d’ajustar a les diferents indicacions del departament de sanitat.

Es farà del 29 de juny al 24 de juliol. Està oberta  a 300 famílies, i cal veure de quins espais s’hi compta. No s’oferirà a infantil, ni tampoc Judo, a causa de les dificultats que hi ha per atendre de forma segura als alumnes.

Es faran grups de 10 nens, atesos per 2 monitors, i l’horari serà de 9 a 14h, fent entrades  i sortides esglaonades .Primer tindran preferència les famílies de l’escola, i s’hi queden places s’oferirà a famílies de fora.

Hi haurà diferents itineraris d’activitats, una part més diversificada que hi entraria el reforç escolar, i una altra més lúdica.

Cal veure la resposta de les famílies.

 • En Jordi ens explica el pla d’ obertura de les escoles que ha enviat el departament d’ensenyament. S’obrirà l’escola a partir del 8 de juny per aquells cursos de final d’etapa, per poder fer de forma voluntària una tutoria individualitzada,i de segon de batxillerat, per preparar la selectivitat.

El departament demana orientació i seguiment dels alumnes, cosa que des del principi del confinament s’ha fet a la nostra escola.

S’està elaborant un Pla de reobertura del nostre centre, un document on hi ha descrites totes les mesures de seguretat que cal aplicar, i que un cop acabat ja es passarà una còpia als membres del consell escolar.

També l’escola estarà oberta ,de 9 h a 13 h, per a aquells alumnes que compleixin els requisits proposats pel departament.

De totes maneres creiem que tot això no soluciona el problema de conciliació familiar.

Pensem que difícilment hi haurà molta demanda per part dels pares.

El curs acabarà de forma telemàtica el 19 de juny.

 • S’ha fet una proposta, que està en fase d’elaboració per atendre als alumnes de 6è i 4t d’ESO: 1h i mitja a la setmana per atendre a les famílies que demanin trobar-se amb els tutors.

A 2n de Batxillerat es farà un acompanyament especial.

Els altres cursos: qui ho necessiti, sobretot pensant amb aquelles famílies més vulnerables. Al setembre es faran classes de forma presencial. Hi haurà grups de 12-13 alumnes a EI/EP, i 15-16 a l ‘ESO. Això significa buscar espais alternatius i més professorat contractat.

 • Es tornar a convocar el consell escolar per informar de les últimes decisions, en l’àmbit econòmic,  que s’han pactat amb l’AMPA
 • En Narcís comenta la profunda crisi social i econòmica que estem vivint tots plegats, escola i famílies. Per això l’escola vol donar informacions de la nostra realitat.
 • Ara ens toca a nosaltres fer un gest amb les famílies necessitades, i els hem d’ajudar amb el que puguem.
 • Cal deixar clar a tothom, que si les entrades econòmiques es redueixen, cal fer un reajustament de les inversions i de les despeses futures.
 • L’administradora  indica que, possiblement, la baixada dels ingressos serà molt gran. Encara que , el Departament hi aporti alguna quantitat (avançament), quedarà un gran forat econòmic.
 • Ens cal un gest solidari de les famílies, i per això es demanarà que qui pugui mantingui la quota el 100%.
 • Tot l’equip econòmic han analitzat totes les partides econòmiques, ajustant-se al màxim ,per a poder portar a terme un descompte .
 • En tot moment, han estat en contacte amb els representants  de pares  del consell escolar i amb les minijuntes, per donar la màxima  transparència en tot. Tanmateix, avui s’ha pactat la carta del comunicat que s’enviarà a la resta de pares.
 • Amb les famílies que s’ha parlat, hi ha una preocupació general pel tema de les quotes. Es creu que no hi haurà massa rebuts retornats. Algunes ja han manifestat que pagaran el 100% per ajudar a l’escola.
 • En Jordi, explica que, l’equip directiu i els docents estem molt animats i molt implicats en el seguiment que es fa a cada curs. Els professors estan treballant moltíssim, saben que han d’estar al costat dels seus alumnes, tant a nivell de feines que es donen, com a nivell emocional.
 • En Jordi fa una lectura de l’acta de l’última reunió del consell escolar.
 • Entrant ja a parlar sobre les quotes que es cobraran, en Jordi explica que s’han retallat al màxim els pressupostos tenint en compte que el setembre tornarem a l’escola amb normalitat.
 • Es fa una comparació amb les diferents escoles concertades del barri, i també de tot Mataró, per veure que la nostra proposta s’adapta molt bé a les nostres necessitats. Es comenta que moltes escoles concertades de Mataró estan en una situació complicada, els pares molt enfadats, no conformes amb el que se li proposa.

Per ara, nosaltres, no ens trobem en aquesta situació. Estem en un bon moment, tant l’AMPA com els docents estem molt implicats i som molt conscients de la dificultat de moltes famílies. També cal remarcar que estem rebem molta comprensió de part de les famílies.

D’aquí en endavant pot passar de tot.

 • La majoria de participants en la reunió manifesten la seva opinió al respecte, i valoren molt positivament la feina que s’està portant  des de direcció i per part de tots els docents de les diferents etapes. es valora molt positivament la rapidesa en donar una resposta als pares.
 • Els docents i no docents també opinem i manifestem com ens estem sentint.
 • L’administradora comenta que la intenció sempre ha estat comunicar-ho abans de Setmana Santa.
 • Alguns pares, d’alguns cursos, comenten que hi ha pares que mostren poca empatia amb l’escola. Però són la minoria. El primer comunicat va anar molt bé per tranquil·litzar aquests pares més neguitosos.
 • Els pares també creuen que seria bo visualitzar més la nostra feina, que veiessin com treballem, en les dificultats que ens trobem, i com ens sentim.
 • La Sabina proposa que una bona eina seria els vídeos dels bons dies que s’envien cada setmana.
 • En Jordi ens explica la reunió que ha tingut amb l’inspector d’ensenyament, i que ha acabat donant les directrius a seguir a partir del dia 14 d’abril.
 • Fins ara ,han estat tres setmanes, que hem pogut anar fent diverses feines amb els alumnes. Aquestes no poden ser avaluables.
 • Després de Setmana Santa hi ha un canvi de funcionament. Les nou setmanes que queden per acabar el curs, s’han de portar a terme amb la màxima normalitat. Es recomana donar continuïtat a l’activitat formativa de l’alumne. Això vol dir, que les activitats seran “avaluables”, hi haurà tercera avaluació.
 • Es demana el màxim seguiment dels alumnes amb necessitats.
 • Seguir treballant al costat de serveis socials i EAPS
 • Pel que fa a les inscripcions d’aquest curs no s’ha comentat res.
 • A partir del 13 d’abril el departament publicarà orientacions al respecte.
 • S’insinua que pot haver-hi un ajustament final del calendari.
 • En Jordi comenta que no ens ha de preocupar, nosaltres continuarem fent la feina com fins ara. Se’ns demana un gran esforç per part del departament, i nosaltres ja l’ estem fent. Qui tindrà més dificultats són les escoles que fins ara no han fet res.
 • Es visualitzen  les diferents comunicacions que s’enviaran demà mateix i  que s’adapten a les diferents etapes de l’escola.

S’ha regirat molt el pressupost, això vol dir que tindrà conseqüències pel que fa a les inversions previstes pel curs vinent.

 • En Ramon , per concloure la reunió afegeix que és temps de reflexió, i que hem de continuar treballant i adaptant-nos a les circumstàncies.
 • S’acaba la reunió, aprovant per unanimitat tots els canvis en les quotes familiars.

 • Es dóna la benvinguda als membres del consell escolar, els membres del comité d’empresa i els representants dels no docents, així com als diferents membres de l’AMPA.
 • Davant de la situació actual es vol informar a tothom de com s’està gestionant aquesta situació de crisi. Comença a afectar a moltes famílies de l’escola, i el que es vol és transmetre un missatge de tranquil·litat. L’escola sempre estarà al costat de les famílies que ho necessitin.
 • Es comparteix el missatge que s’ha enviat als pares, i tots els membres del consell escolar consideren una bona informació per començar.
 • Quan una família s’ha posat en contacte amb l’escola per comunicar la seva situació econòmica, l’equip d’economia l’ha acompanyat des del primer moment, buscant la solució millor per a tothom.
 • Es demana als pares de l’AMPA la col·laboració per transmetre la informació de forma clara a tots els pares de l’escola.
 • Els pares de l’AMPA explicant que algunes famílies ja s’han posat en contacte amb ells per saber què poden fer. Algunes volen solucions immediates. Per qualsevol cosa , s’han de posar en contacte amb direcció.
 • La direcció de l’escola comenta que si cal fer una reunió amb tots els membres de l’AMPA, es farà.
 • Alguns pares comencen a preguntar, també, per l’aportació salesiana.
 • En Narcís explica que cal deixar clar als pares perquè serveix aquesta aportació.
 • Hem de ser molt curosos, perquè no sabem quan pot durar aquesta situació. Hi ha escoles que ja han comunicat que cobraràn el 100 % de les  quotes, i ha provocat la indignació de moltes famílies. Les escoles ja han rectificat. A la nostra, cal veure quina reducció es pot fer.
 • L’escola farà el màxim possible per la sostenibilitat de l’escola, cal evitar acomiadaments. Tot i que, ja s’han prescindit de persones d’extraescolars. Potser arribarà un moment que s’haurà de “tocar” les nòmines dels professors.
 • No es pot fer un ERTE, no és el camí que es pot agafar.
 • En Narcís explica que el concert no aporta el 100%. Només el 60%, i són les aportacions de les famílies que ajuden a la sostenibilitat de l’escola.
 • A Mataró, ens hem destacat sempre per tenir una quota ajustada.
 • El millor , per ara, és esperar.
 • Els assistents a la reunió donen la seva opinió del text enviat als pares. A la majoria els hi sembla molt correcta, i que servirà , per ara, per calmar una mica els ànims de les famílies
 • En Pedro comenta la situació del personal no docent, la seva situació és d’incertesa.
 • En Narcís comenta que si les entrades econòmiques fallen, l’escola s’ensorra. Cal buscar solucions, prorrogar el rebut ens donaria marge, aturar inversions, sous.. Cal pensar i consensuar què cal fer.
 • La sabina ens comenta que algunes famílies es plantegen deixar de pagar la quota de l’AMPA.
 • Seria bo que, les famílies que puguin , continuïn pagant el 100% de la quota.
 • En David  Paniagua comenta que hi ha una intranquil·litat general perquè ja es comença a pensar a que es reduiran els sous.
 • Es convocarà una reunió la setmana que ve.

Convocatòria n.: 01/1920
Dia: 21/10/19
Hora: 19,10-21,00
Lloc: Superaula de Primària
Convocada per: Jordi Mauri
Convocats: Roger Bellavista, Fidel Jurjo, Cristina Benítez, Marta Martínez, Carol Estudillo, Cristina Salas, Mònica Gorgas, Lídia Llenas, Montse   Grané, Alba Sillero, Andreu Font, Jordi Mauri, Sílvia de Gea, Ramon Bosch i Narcís Frigola.
Convidats: Olga Goset i Imma Martínez

Ordre del dia: 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
 2. Aprovació del Programació Anual 2019-20 a l’etapa d’EI-EP: (Olga G.)
 • Presentació dels canvis en els equips de treball
 • Presentació dels canvis en les activitats educatives de caràcter ordinari i/o extraordinari (activitats complementàries, sortides culturals i estades d’aprenentatge, festes internes…)
 1. Aprovació del Programació Anual 2019-20 a l’etapa d´ESO-BAT: (Imma M.)
 • Presentació dels canvis en els equips de treball
 • Presentació dels canvis en les activitats educatives de caràcter ordinari i/o extraordinari (activitats complementàries, sortides culturals i estades d’aprenentatge, festes internes…)
 1. Aprovació de la Programació Anual 2019-20: aspectes globals de l’escola: (Jordi M.)
 • Presentació dels objectius preferents: Programa educativo-pastoral Anual
 • Presentació de les activitats educatives de caràcter extraordinari: extraescolars i menjador
 • Calendari global del curs.
 • Breus apunts sobre el procés d’innovació pedagògica
 1. Aprovació de la subvenció de funcionament i explicació sobre la de vetlladors (Breu)
 2. Resultats proves de competències bàsiques curs 18/19 (el curs passat hi vam dedicar 30´ i els resultats segueixen sent bons/molt bons a nivell global. Tornarem a compartir l’anàlisi més exhaustiu a la primera reunió del proper curs. Cada 2 cursos punt llarg de l’ordre del dia)
 3. Pla estratègic (19/23)  (És un punt rellevant ja que el Pla estratègic es fa cada 4 anys.)
 4. Altres:
 • Retorn trobada delegats i delegades (Alba i Andreu)
 • Entrades i sortides famílies a l’escola (Cristina i tots)
 • Jornada intensiva divendres a l’ESO (seguir amb la reflexió conjunta, possible enquesta famílies, situació actual de l’horari a l’ESO…)
 1. Proposta de calendari d’aquest consell pel curs 2018-19: març 2019 i de juny de 2019.
 2. Precs i preguntes*

*Si hi ha nous temes de fons o valorem que algun tema mereix més reflexió conjunta, els calendaritzarem per la propera trobada o valorem si en fem alguna extraordinària tots junts o una part del consell.

ACORDS: 

 1. Aprovació dels punts 1 al 5 de l´ordre del dia.
 2. Dates de les properes reunions

Convocatòria n.: 03/1819
Dia: 17/6/19
Hora: 19,10-21,00
Lloc: Superaula de Primària
Convocada per: Jordi Mauri
Convocats: Roger Bellavista, Fidel Jurjo,Cristina Benítez, Marta Martínez, Carol Estudillo, Cristina Salas, Mònica Gorgas, Lídia Llenas, Montse Grané, Alba Sillero, Andreu Font, Jordi Mauri, Sílvia de Gea, Ramon Bosch i Narcís Frigola.
Convidats: Olga Goset i Imma Martínez

Ordre del dia: 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
 2. Valoració del curs 2018-19 per part dels Caps d’Estudis de les etapes
 3. Breu revisió dels objectius del curs 2018-19.
 4. Situacions d’alguns professors i noves contractacions.
 5. Aprovació quotes extraescolars
 6. Procés d’assignació d’alumnes i de matrícula pel curs 2019-20 (breu). Reflexió: “ara que omplim”.
 7. Aprovació del Calendari Escolar pel curs 2019-20 d’acord amb la proposta del Consell Escolar Municipal (proposta)
 8. Altres: estiu als Salesians, intercanvi amb Estocolm, batxillerat dual, prohibició ús telèfons i taquilles per tots els alumnes d’ESO (valoració)
 9. Proposta de calendari d’aquest consell pel curs 2019-20 (pendent de precisar i pactar)
 10. Precs i preguntes. Temes diversos.

ACORDS: 

 1. Aprovació quotes extraescolars. S´explica que un cop analitzades les dades cal que les quotes augmentin en un 3% i el consell ho aprova. 
 2. Aprovació del Calendari Escolar pel curs 2019-20 d’acord amb la proposta del Consell Escolar Municipal 

Convocatòria n.: 02/1819
Dia: dilluns, 8 d’abril
Hora: 19,10-21,00
Lloc: Superaula de Primària
Convocada per: Jordi Mauri
Convocats: Roger Bellavista, Fidel Jurjo,Cristina Benítez, Marta Martínez, Carol Estudillo, Cristina Salas, Mónica Gorgas, Lídia Llenas, Montse Grané, Alba Sillero, Andreu Font, Jordi Mauri, Sílvia de Gea, Ramon Bosch i Narcís Frigola.
Convidats: Maria Jesús Vega

Ordre del dia: 

 1. Aprovació, si s´escau de l’acta anterior.
 2. Presentació nous representants consell. Dubtes, grans línies consell escolar…
 3. Seguiment econòmic
 • Tancament de l’exercici 2018.
 • Pressupost ordinari i d’inversions (extraordinari) per a l’exercici 2019.
 1. Aprovació de les quotes per escolarització i servei de menjador pel curs 19-20.
 2. Preinscripcions pel curs 19-20.
 3. Altres: punts per treballar a l´ordre del dia del consell escolar del mes de juny.

ACORDS:

 1. L´escola es fa càrrec de la paga compensatòria (antic premi de fidelitat) i l’assumeix dins els pressupostos dels propers 8 anys.
 2. S´aprova el tancament econòmic de l´exercici 2018.
 3. Es torna a validar la quota de material didàctic a infantil a l´inici de curs.
 4. Es constata importància /imprescindibilitat de les aportacions voluntàries.
 5. Aprovació de les quotes per escolarització i servei de menjador pel curs 19-20. S´aprova  la congelació del preu de menjador.  Pel que fa a les aportacions de les famílies, s’aprova un  lleuger augment del 0,8%,  tal i com consta a la cartellera pública de la recepció.

Convocatòria n.: 01/1819
Dia:  08/10/18
Hora: 19,10-20,45
Lloc: Superaula de Primària
Convocada per: Jordi Mauri
Convocats: Roger Bellavista, Fidel García, Daniel Rambla, Anna Gual, Carles Buetas, Genís Fernández, Núria Honrúbia, Lídia Llenas, Montse Grané, Martí Aragonés,Sílvia de Gea, Ramon Bosch i Narcís Frigola
Convidats: Olga Goset i Imma Martínez

Ordre del dia: 

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
 2.  Aprovació del Programació Anual 2018-19 a l’etapa d’EI-EP: (Olga G.)
 • Presentació dels canvis en els equips de treball
 • Presentació dels canvis en les activitats educatives de caràcter ordinari i/o extraordinari (activitats complementàries, sortides culturals i estades d’aprenentatge, festes internes…)
 1. Aprovació del Programació Anual 2018-19 a l’etapa d´ESO-BATX: (Imma M.)
 • Presentació dels canvis en els equips de treball
 • Presentació dels canvis en les activitats educatives de caràcter ordinari i/o extraordinari (activitats complementàries, sortides culturals i estades d’aprenentatge, festes internes…)
 1. Aprovació de la Programació Anual 2018-19: aspectes globals de l’escola  (Jordi M.)
 • Presentació dels objectius preferents: Programa Educativo-Pastoral Anual
 • Presentació de les activitats educatives de caràcter extraordinari: extraescolars i menjador
 • Calendari global del curs.
 1. Breus apunts sobre el procés d’innovació pedagògica
 2. Aprovació de la subvenció de funcionament i explicació sobre la de vetlladors
 3. Resultats proves de competències bàsiques curs 17/18.
 4. Proposta de calendari d’aquest consell pel curs 2018-19: 25 de març 2019 i 17 de juny de 2019.
 5. Precs i preguntes

ACORDS: 

 1. Aprovació dels punts 1 al 5 de l´ordre del dia.
 2. Dates de les properes reunions
 3. Es validen acords de cursos presos el curs anterior (17/18) per part del consell escolar.
 • Prohibició telèfons mòbils per part dels alumnes en horari lectiu (excepte menjador)
 • Guixetes obligatòries a l´ESO.
 • Jornada intensiva segon cicle d´ESO els divendres.