ESO

Informació dels estudis

VOLEM SEGUIR EDUCANT L’ALUMNE POSANT-LO AL CENTRE DEL SEU PROCÉS DE FORMACIÓ I DEL SEU PROJECTE DE VIDA, CONNECTAT AL MÓN PER PODER-S’HI  EXPRESSAR:

 • Amb una intervenció educativa orientada al desenvolupament harmònic de totes les dimensions de la personalitat
 • Amb una acció pedagògica oberta i flexible.
 • Amb un plantejament adreçat a aconseguir el perfil de sortida.

Finalitats
&nbsp

Les finalitats de l’ESO són…

Consolidar l’orientació i la formació dels alumnes, tot preparant-los per l’etapa postobligatòria.

Formar-los en l’exercici dels seus drets i els seus deures com ciutadans.

Desenvolupar les competències necessàries per viure en el món que estan expressades en el nostre perfil de sortida.

Proposta
pedagògica

Proposta pedagògica

La voluntat de ser una escola acollidora que surt en el nostre Projecte Educatiu es concreta en la creació d’unes condicions facilitadores de l’aprenentatge:

 • Ambient familiar i emocionalment saludable.
 • Acompanyament personal mirant el que cada ú es capaç de fer.
 • Acció tutorial i pastoral feta de manera transversal i integrada.

El Sistema Educatiu Preventiu Salesià impregna totes les activitats que es realitzen en el centre i està en coherència amb altres paradigmes pedagògics que regeixen el nostre projecte educatiu: inclusivitat, constructivisme, competències, compromís amb la comunitat… i fa que s’apliquin metodologies adequades per aconseguir els objectius que persegueixen aquests marcs teòrics sobre l’aprenentatge.

Ens basem en el constructivisme com a teoria de l’aprenentatge que passa per:

 • L’elaboració per part de l’alumnat dels seus esquemes de coneixement amb les seves experiències educatives anteriors.
 • Situant-lo en la Zona de Desenvolupament Proper
 • Per fer-lo progressar en el seu aprenentatge de manera que sigui significatiu.

Per fer possible aquest procés, l’escola se situa dins un marc teòric ampli sobre les intel·ligències múltiples (emocional, musical, lògico-matemàtica, intrapersonal, cinètica, lingüística,…), i fa èmfasi en les capacitats específicament cognitives, el desenvolupament de les quals compet a l’escola: (anàlisi, síntesi, classificació i organització, relació i comparació, crítica, abstracció, extracció de conclusions, investigació, i metacognició)

 • El treball en competències, a més de ser una línia pedagògica impulsada des del Departament d’Ensenyament, és una línia que l’escola ha agafat com a pròpia, iniciant-se l’any 2006 amb un assessorament extern.

El treball per competències implica una selecció de continguts de cada matèria segons la seva funcionalitat i l’elaboració d’activitats que es centrin en un context i que creïn un problema que per ser solucionat demani posar en marxa conceptes de diferents àmbits d’aprenentatge.

Metodologia
&nbsp

Opcions metodològiques

1. Criteris organitzatius.

 • Priorització de les matèries instrumentals com a base dels altres aprenentatges.
 • Diversitat de criteris de distribució de l’alumnat i d’agrupaments en funció del diferents estratègies metodològiques.

2. El desplegament curricular de totes les àrees està recollit en les nostres programacions verticals. El professorat dissenya a partir de la combinació de tres elements:

 • la creació de recursos propis,
 • l’ús d’altres recursos publicats o compartits amb la xarxa educativa i
 • el projecte de l’editorial Edebé que contribueix a assegurar la seqüenciació dels continguts. El professor decideix quin és l’ús metodològic que fa de les possibilitats que li dóna el llibre en cada moment.

3. Aproximació metodològica plural i diversificada

Lluny de vincular-nos a una única metodologia concreta, optem per un plantejament sincrètic que aprofiti les virtuts de cada escola pedagògica cosa que ens permet adaptar-nos a l’alumne i a les diverses situacions d’aprenentatge. Aquestes possibilitats metodològiques estan al servei de la proposta d’aprenentatge que es vulgui fer.

El professor és un professor estratègic que busca en cada moment els mitjans més adients per promoure els aprenentatges.

Algunes d’aquestes metodologies que, en major o menor mesura, formen part del nostre fer pedagògic són…

 • Treball en equips cooperatius i en altres agrupacions d’alumnes, i Treball Individual
 • Modelatge, Pràctica Guiada i Pràctica Autònoma
 • Treball per Projectes
 • Aprenentatge Basat en Problemes
 • Lliçó magistral i Diàleg pedagògic
 • Treball de Camp, Simulació i Joc de Rol
 • Gamificació
 • Flipped Classroom
 • Seqüències de Recerca
 • Aprenentatge i Servei (Servei Comunitari)

Act.
Complenetàries

Activitats Complementàries

A l’hora complementària de l’ESO es treballen aspectes addicionals al currículum, concretament serveixen per enriquirles capacitats verbals i l’actitud de servei:

 • 1r: SWITCH ON ENGLISH 1​
 • 2n: APRENENTATGE  I SERVEI
 • 3r: SWITCH ON ENGLISH 2
 • 4t: SWITCH ON ENGLISH 3

Organització
&nbsp

Organització horària.

L’horari de l’escola pel 1r cicle d’ESO és:

 • Dilluns, matí de 8.30 a 14 hores i tarda de 15.00 a 17.00 hores.
 • De dimarts a divendres, matins de 8.30 a 13 hores i tardes de 15.00 a 17.00 hores.

L’horari de l’escola pel 2n cicle d’ESO és:

 • Dilluns, matí de 8.30 a 14 hores i tarda de 15.00 a 17.00 hores.
 • De dimarts a dijous, matins de 8.30 a 13 hores i tardes de 15.00 a 17.00 hores.
 • Divendres, matí de 8.30 a 15 hores.

L’etapa està organitzada en 4 cursos i disposa de tres grups de 30 alumnes a cada curs.

Equip
docent

El nostre equip docent és:


David Paniagua
Cap d’estudis
Jordi Font
SAPP (Cap)

Esther Aguilar
SAPP

Carles Buetas
Coord. i tutor 1r
Jose Antonio Delgado
Tutor 1r
Laura Ramos
Tutora 1r 

Elisenda Martínez
Tutora 1r 

Lídia Serra
Coord. i tutora 2n 

Neus Cabot
Tutora 2n 

Genís Fernández
Tutor 2n 

Gemma Pons
Tutora 2n 

Isa Cabot
Coord. i tutora 3r

Elisa Sáez
Tutora 3r 

Lluïsa Cucó
Tutora 3r 

Laura Castañé
Tutora 3r 
Imma Martínez
Coord. i tutora 4t 

Coral Riera
Tutora 4t
Sergi Moreno
Tutor 4t

Carmen Julià
Tutora 4t

Montse Mora
Professora ESO-Batx
Roger Llop
Professor ESO-Batx
Lluc Vidiella
Professor ESO-Batx
Carmel O’Sheal
Professora especialista
Maite Beato
Professora ESO-Batx

Per a més informació

Inscriu-te a les jornades de portes obertes o demana una visita privada.

Posa’t en contacte amb la secretaria del centre