Escola

Sortides
competencials

L’alumnat és el centre del projecte educatiu de l’escola i el protagonista del procés d’aprenentatge i de creixement personal.

Per això treballem de forma inclusiva i des de l’individualitat de cadascú per desenvolupar la seva autonomia personal, la responsabilitat, l’interès per l’aprenentatge i la joia de viure i comprometre’s amb un món més just.

La introducció d’eines d’avaluació que possibiliten l’autoavaluació i la coavaluació ajuden a l’alumnat a ser més conscients del seu propi procés d’aprenentatge i a poder incidir de manera directa sobre els aspectes que els permetin arribar a ser persones competents.

Coneix
l'escola

Som una escola cristiana, salesiana, catalana i oberta

Darrere la nostra manera d’entendre l’escola hi ha una manera d’entendre l’educació i la persona. En aquesta direcció, la nostra escola promou:

 • El ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes.
 • La progressiva autoestima i la capacitat de ser protagonistes i responsables del propi procés educatiu.
 • L’adquisició de les competències bàsiques, generals i professionals.
 • La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals de la persona.
 • La promoció de la convivència i el respecte a la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.
 • El desenvolupament d’actituds que afavoreixin la participació responsable en la vida social i cultural i el compromís per a la construcció d’una societat en la que sigui possible la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

Escola salesiana:

Som una escola que segueix l’estil educatiu de Sant Joan Bosco i que busca el desenvolupament integral de les persones des del missatge i els valors de l’Evangeli. És en aquesta experiència, salesiana i cristiana,  que s’inspiren els nostres principis, expressats en el Sistema Preventiu Salesià que es basa en:

 • l’afecte (l’amarevoleza), la raonabilitat i l’accés a la dimensió interior de la persona
 • un ambient de família que educa.
 • un clima d’alegria, de confiança, de festa
 • l’alumne situat en el centre del procés educatiu i promovem la seva formació integral d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món.
 • un model d’acollida obert a totes les classes socials, tot donant preferència als més necessitats.
 • la personalització de les relacions educatives mitjançant la presència dels educadors enmig dels alumnes.
 • el criteri preventiu: presència i acompanyament dels educadors per evitar situacions d’indisciplina i desenvolupament d’habilitats personals i socials per superar conflictes i situacions de risc.
 • donar preferència a les necessitats la zona.
 • afavorir la participació corresponsable de tots els membres de la Comunitat Educativo-Pastoral.
 • promoure, entre els que ho desitgin i en un marc de llibertat, itineraris d’educació en la fe.

Escola catalana:

 • Inserim l’acció educativa en el nostre context sòcio-cultural, mitjançant l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana i el conreu dels costums i de la cultura del país.
 • Fem l’aprenentatge de la lecto-escriptura en català.
 • Ajudem els alumnes i les famílies en el coneixement del propi entorn, bo i afavorint l’arrelament al medi.

Opcions
preferencials

Opcions preferencials

Des del reconeixement de  la plena actualitat i validesa del sistema educatiu salesià reafirmem el nostre compromís la millora dels resultats educatius i de la cohesió social. Per fer-ho realitat assumim el repte d’actualització constant per a poder fer front als reptes de futur en uns objectius identitaris i unes línies preferencials.

Objectius identitaris:

 • de qualitat: digna de confiança, formadora humanament i exigent acadèmicament.
 • acollidora: oberta a tothom, dialogant i familiar
 • participativa: donant la veu a tots els membres de la comunitat educativa, per un projecte comú amb responsabilitat compartida.
 • ben dirigida: des de la coherència, la transparència, l’honestedat i el compromís.
 • salesiana on, en un clima familiar, l’educació es transmeti des del tracte amable i la raonabilitat; on es visquin els valors evangèlics.
 • educadora en valors socials i en la  recerca de sentit, per itineraris.
 • innovadora metodològicament i tecnològica.
 • integradora de diverses sensibilitats, cultures i sistemes de creences.
 • catalana: arrelada al país, fent de la llengua catalana, la llengua vehicular de l’escola.
 • cívica: compromesa, solidària i  de pau.
 • creativa: que doni cabuda a la imaginació, a la capacitat d’expressió i als somnis.
 • oberta al barri i a Mataró amb actitud de servei i voluntat de ser significativa.
 • sostenible i austera: amb criteris d’estalvi, aprofitament i reciclatge dels recursos; respectuosa, per tant, amb el medi ambient.
 • Multilingüe en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • amb bon clima de centre, basat en la confiança i la companyonia, que propicia la realització del projecte d’escola.

Línies preferencials

 1. l’orientació de l’escola d’acord amb els valors de l’Evangeli
 2. les estratègies per atendre la igualtat d’oportunitats pels alumnes de l’escola
 3. la formació i l’acompanyament del personal docent i no docent
 4. el treball per itineraris: recerca de sentit, educació en valors socials
 5. la orientació metodològica competencial (aprenentatge cooperatiu, aprenentatge-servei, treball per projectes, propostes interdisciplinàries…)
 6. Ia implantació de les tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació (TAC)
 7. l’enfocament multilingüe
 8. el treball en xarxa amb altres escoles de la zona
 9. la gestió des d’una política de qualitat

Oferta
educativa

Qualitat 

Escola de Qualitat

EDUQATIA certifica que les escoles de la zona nord de laINSPECTORIA MARIA AUXILIADORA, de la qual l’escola Salesians Mataró forma part, és conforme

amb els requisits de la norma ISO 9001:2015  

Política de qualitat