Escola

Som una escola cristiana, salesiana, catalana i oberta.

Descarrega't el Projecte Educatiu del Centre del 23/10/2017 amb enllaços a les Normes d'Organització i Funcionament, al Projecte Plurilingüe, al Pla de tractament de les TAC i a la Carta de Compromís Educatiu.

Caràcter Propi

Escola, lloc d'educació

Darrere la nostra manera d’entendre l’escola hi ha una manera d’entendre l’educació i la persona. En aquesta direcció, la nostra escola promou:

 • El ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes.
 • La progressiva autoestima i la capacitat de ser protagonistes i responsables del propi procés educatiu.
 • L'adquisició de les competències bàsiques, generals i professionals.
 • La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals de la persona.
 • La promoció de la convivència i el respecte a la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.
 • El desenvolupament d'actituds que afavoreixin la participació responsable en la vida social i cultural i el compromís per a la construcció d'una societat en la que sigui possible la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

Escola salesiana:

Som una escola que segueix l’estil educatiu de Sant Joan Bosco i que busca el desenvolupament integral de les persones des del missatge i els valors de l'Evangeli. És en aquesta experiència, salesiana i cristiana,  que s'inspiren els nostres principis, expressats en el Sistema Preventiu Salesià que es basa en

 • l’afecte (l’amarevoleza), la raonabilitat i l’accés a la dimensió interior de la persona
 • un ambient de família que educa.
 • un clima d’alegria, de confiança, de festa
 • l'alumne situat en el centre del procés educatiu i promovem la seva formació integral d'acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món.
 • un model d’acollida obert a totes les classes socials, tot donant preferència als més necessitats.
 • la personalització de les relacions educatives mitjançant la presència dels educadors enmig dels alumnes.
 • el criteri preventiu: presència i acompanyament dels educadors per evitar situacions d’indisciplina i desenvolupament d’habilitats personals i socials per superar conflictes i situacions de risc.
 • donar preferència a les necessitats la zona.
 • afavorir la participació corresponsable de tots els membres de la Comunitat Educativo-Pastoral.
 • promoure, entre els que ho desitgin i en un marc de llibertat, itineraris d'educació en la fe.

Escola catalana:

 • Inserim l’acció educativa en el nostre context sòcio-cultural, mitjançant l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana i el conreu dels costums i de la cultura del país.
 • Fem l’aprenentatge de la lecto-escriptura en català.
 • Ajudem els alumnes i les famílies en el coneixement del propi entorn, bo i afavorint l’arrelament al medi.

 

Opcions preferencials

Opcions preferencials

Des del reconeixement de  la plena actualitat i validesa del sistema educatiu salesià reafirmem el nostre compromís la millora dels resultats educatius i de la cohesió social. Per fer-ho realitat assumim el repte d’actualització constant per a poder fer front als reptes de futur en uns objectius identitaris i unes línies preferencials.

Objectius identitaris:

 • de qualitat: digna de confiança, formadora humanament i exigent acadèmicament.
 • acollidora: oberta a tothom, dialogant i familiar
 • participativa: donant la veu a tots els membres de la comunitat educativa, per un projecte comú amb responsabilitat compartida.
 • ben dirigida: des de la coherència, la transparència, l’honestedat i el compromís.
 • salesiana on, en un clima familiar, l’educació es transmeti des del tracte amable i la raonabilitat; on es visquin els valors evangèlics.
 • educadora en valors socials i en la  recerca de sentit, per itineraris.
 • innovadora metodològicament i tecnològica.
 • integradora de diverses sensibilitats, cultures i sistemes de creences.
 • catalana: arrelada al país, fent de la llengua catalana, la llengua vehicular de l’escola.
 • cívica: compromesa, solidària i  de pau.
 • creativa: que doni cabuda a la imaginació, a la capacitat d’expressió i als somnis.
 • oberta al barri i a Mataró amb actitud de servei i voluntat de ser significativa.
 • sostenible i austera: amb criteris d’estalvi, aprofitament i reciclatge dels recursos; respectuosa, per tant, amb el medi ambient.
 • Multilingüe en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • amb bon clima de centre, basat en la confiança i la companyonia, que propicia la realització del projecte d’escola.

Línies preferencials

 1. l’orientació de l’escola d’acord amb els valors de l’Evangeli
 2. les estratègies per atendre la igualtat d’oportunitats pels alumnes de l’escola
 3. la formació i l’acompanyament del personal docent i no docent
 4. el treball per itineraris: recerca de sentit, educació en valors socials
 5. la orientació metodològica competencial (aprenentatge cooperatiu, aprenentatge-servei, treball per projectes, propostes interdisciplinàries…)
 6. Ia implantació de les tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació (TAC)
 7. l’enfocament multilingüe
 8. el treball en xarxa amb altres escoles de la zona
 9. la gestió des d’una política de qualitat

Qualitat

Escola de Qualitat

ISO9001_salesiansEDUQATIA certifica que les escoles de la zona nord de la INSPECTORIA MARIA AUXILIADORA, de la qual l'escola Salesians Mataró forma part, és conforme amb els requisits de la norma ISO 9001:2015  

Política de qualitat

Càrrecs

Càrrecs i personal no do

Pastoral

Escola Pastoral

La Pastoral Escolar

Entenem per Pastoral Escolar tota acció planificada i realitzada per l’escola, en nom de l’Església, amb una finalitat evangelitzadora.

I s’entén per evangelitzar el procés mitjançant el qual l’escola prepara, anuncia, proposa i acompanya la vivència de l’Evangeli de Jesús a tota la comunitat educativa.

El procés d’evangelització a l’escola es concreta en aquestes quatre etapes: preparar, anunciar, proposar i acompanyar, aquestes es treballen simultàniament mitjançant dos continguts que són la recerca de sentit i els valors socials.

D’aquesta manera, l’escola s’assegura el treball de les quatre dimensions que proposa el quadre fonamental de referència de la pastoral salesiana:

 • La dimensió evangelitzadora concretada en les quatre accions del quadre.
 • La dimensió educativa materialitzada en els continguts a treballar esmentats al quadre.
 • La dimensió vocacional concretada en el treball sobre l’autoconeixement que forma part del contingut Recerca de Sentit.
 • La dimensió associativa que es treballa com a contingut dels Valors socials.

La casa salesiana de Mataró ofereix Grups de Fe per aquells que així ho desitgin. Més informació a l'apartat Comunitat Cristiana.

Plurilingüe

Escola plurilingüe

En un món cada vegada més globalitzat entenem que l'aprenentatge de llengües estrangeres, especialment l'anglès, és fonamental per a la preparació personal i promoció professional. Per això a Salesians hem apostat per:

 • Intensificar les hores de llengua anglesa amb la introducció de la llengua a P4, augmentar hores i desdoblar algunes classes d’anglès a la Primària,
 • Optar per la metodologia CLIL (AICLE) en l’ensenyament d’un terç de la matèria de medi (Sciences) a tota l’Educació Primària, impartida per especialistes d’anglès.
 • Optar per la metodologia CLIL (AICLE) a l’ESO en tota la matèria d’Educació Física (Physical Education),
 • Reforçar l’equip amb un o més auxiliars de conversa nadius que treballin l'speaking i el listening amb alumnes de totes les etapes.
 • Visionar els materials audiovisuals en versió original, sobretot a la Secundària.
 • Preparar els nostres alumnes de Batxillerat per a l’examen oficial del First Certificate de Cambridge.
 • Crear una acadèmia extraescolars d'anglès, Salesians English Academy, amb professorat de l’escola, que també prepara pels exàmens oficials de Cambridge (KET & PET).

Digital

Escola Digital

De la mateixa manera que les eines digitals estan integrats a la nostra vida quotidiana, també estan infuses en tots els aprenentatges de l'escola. Volem uns alumnes competents en entorns digitals no només com a receptors o usuaris, sinó com a creadors.

 •  Treballem per desenvolupar un alumne que sigui usuari ètic, receptor crític i creador compromès . Des de totes les etapes es donen les condicions per afavorir aquests aprenentatges:

   

   

   

   

   

   

  • manipulació de pissarra interactiva i tablets a EI
  • itinerari de Competència Informacional (CINFO-DIG) a tota l'escola, amb un fort accent digital, per tal de ser un receptor amb criteri i un usuari competent
  • progració amb Scratch a Cicle Superior
  • creacions adiovisuals amb eines digitals a totes les etapes
  • programa mSchools a l'ESO​
 •  

 • Per fer-ho possible:

  • disposem d'intal·lacions (infraestructures de connectivitat, totes les aules digitalitzades,..),
  • màquines (ordinadors i tablets per EI-EP, notebook propi a l'ESO i model de BYOD a Batxilerat)
  • plataformes de continguts (Moodle, EdebéON, AppEsemtia,…)
  • llibres digitals (de classe a EI-EP i personals a ESO) 

Orientadora

Escola Orientadora

L'alumne/a és el centre de la nostra tasca educativa i cada un d'ells o elles és diferent. Des d'aquest interès particular per tots i cadascun dels alumnes, despleguem cada dia tots els recursos d'atenció a la diversitat i d'acompanyament individualitzat dels quals disposem: 

 • Un servei d'Atenció Psicopedagògica (SAPP) en cada etapa: EI-EP i ESO-BAT.
 • Atenció personalitzada amb cada alumne per part de tota la comunitat educativa.
 • Atenció a les singularitats i a la diversitat de cada alumne.
 • Seguiment tutorial proper. 
 • Treball en equip dels equips docents, cap d’estudis i SAPP.
 • Assessorament de famílies.

Internacional

Escola Internacional

Molt relacionat amb les llengües estrangeres, apareix la necessitat d'estendre l'educació més enllà de les fronteres. Per això a Salesians tenim la voluntat creixent de:

 • Promoure viatges d’intercanvi a 3r d’ESO i  projectes e-Twinning amb escolars d’altres països tant a Primària com a Secundària.
 • Organitzar, de la mà de la Salesians English Academy , estades lingüístiques a l’estiu a països de llengua anglesa.
 • Donar la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual, amb doble titulació: la catalana i la d’una High School americana.

 

Instal·lacions

 

Oferta Educativa

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSaveSaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave