Projecte Educatiu d’Escola

Descarrega’t el Projecte Educatiu del Centre amb enllaços a les Normes d’Organització, al Pla Plurilingüe (PLC en revisió), al Pla de tractament de les TAC, al Pla d’Acollida i a la Carta de Compromís Educatiu

Pastoral

Escola Pastoral

Ens encanta la idea i l’experiència que ens permeten afirmar sense complexos que Salesians Mataró és una escola cristiana del segle XXI, oberta a tothom.

L’estil salesià, des dels orígens i també avui, es caracteritza per l’acollida incondicional, per l’ambient de família i per la priorització d’unes relacions humanes properes que faciliten el creixement, l’aprenentatge i la pastoral inclusiva. La Pastoral de l’escola parteix dels criteris següents:

1r: La Pastoral ha d’estar integrada en l’acció docent i educativa, sense que s’hagi de difuminar ni perdre.

2n: És una Pastoral d’acollida, i que ajuda a la reflexió, com els Bon dia que fem a Primària i a Secundària d’una manera adequada a les característiques evolutives i personals dels al·lots i al·lotes.

3r: És una Pastoral per a tots, per açò diferencia ofertes: unes encaminades a tots els alumnes, altres opcionals, dirigides a col·lectius específics.

4t: Quan diem l’Escola Pastoral, significa que és una característica que cal aplicar a tota l’escola i que ha d’impregnar tota l’acció educativa.

5è: El tarannà pastoral ve definit pel carisma salesià, del qual n’agafa les característiques.

6è: L’Escola ha de tenir documentada l’Animació Pastoral perquè hi hagi uns referents als quals dirigir-se que serveixin per donar coherència i continuïtat a la Pastoral en tota l’Escola.

7è: Una Pastoral en equip i per a tot l’equip de l’escola. L’acció pastoral es planifica en equip i és el resultat de tota una intervenció conjunta des dels diferents sectors de l’escola, més enllà de les iniciatives individuals, les quals sempre es poden aportar per enriquir el conjunt.

8è: La Pastoral oberta a l’entorn (intern i extern). Una Pastoral coordinada dins de l’obra i amb els altres centres salesians. I relacionada amb la Pastoral diocesana.

9è: La integració de l’Animació Pastoral en tota l’activitat docent i educativa demana que, d’una manera o altra, la Pastoral estigui present en els organismes de l’escola i en el disseny de les diferents activitats. Cal vetllar des de direcció perquè això estigui garantit, especialment en el disseny del Pla d’acció tutorial, el Pla de Formació, la formulació dels objectius, la confecció del Projecte Educatiu i el Programa Educatiu Pastoral Anual.

Els objectius de l’animació pastoral

 • Educar en els valors humans i cristians.
 • Crear un ambient de família, on hi hagi la possibilitat de fer experiència de grup i desenvolupar el sentit de pertinença a la comunitat cristiana.
 • Oferir una educació en la fe, que obri al missatge cristià, tot partint de la realitat dels alumnes, de la seva concepció del món i de la seva vivència.
 • Oferir experiències significatives de celebració, de pregària…
 • Oferir models alternatius de vida que tenen com a referent Jesús i el seu missatge.
 • Acompanyar, fer seguiment dels processos educatius, personals i vocacionals dels nostres alumnes.
 • Concebre l’àrea de religió com una àrea fonamental per a la construcció i formació de la persona.
 • Sensibilitzar els nostres alumnes i les seves famílies davant els esdeveniments socials i la realitat del món.

La casa salesiana de Mataró ofereix Grups de Fe per aquells que així ho desitgin. Més informació a l’apartat Comunitat Cristiana.

Plurilingüe

Escola plurilingüe

En un món cada vegada més globalitzat entenem que l’aprenentatge de llengües estrangeres, especialment l’anglès, és fonamental per a la preparació personal i promoció professional. Per això a Salesians hem apostat per:

 • Intensificar les hores de llengua anglesa amb la introducció de la llengua a P4, augmentar hores i desdoblar algunes classes d’anglès a la Primària,
 • Optar per la metodologia CLIL (AICLE) en l’ensenyament d’un terç de la matèria de medi (Sciences) a tota l’Educació Primària, impartida per especialistes d’anglès.
 • Optar per la metodologia CLIL (AICLE) a l’ESO en tota la matèria d’Educació Física (Physical Education),
 • Reforçar l’equip amb un o més auxiliars de conversa nadius que treballin l’speaking i el listening amb alumnes de totes les etapes.
 • Visionar els materials audiovisuals en versió original, sobretot a la Secundària.
 • Preparar els nostres alumnes de Batxillerat per a l’examen oficial del First Certificate de Cambridge.
 • Crear una acadèmia extraescolars d’anglès, Salesians English Academy, amb professorat de l’escola, que també prepara pels exàmens oficials de Cambridge (KET & PET).

Digital

Escola Digital

De la mateixa manera que les eines digitals estan integrats a la nostra vida quotidiana, també estan infuses en tots els aprenentatges de l’escola. Volem uns alumnes competents en entorns digitals no només com a receptors o usuaris, sinó com a creadors.

 •  Treballem per desenvolupar un alumne que sigui usuari ètic, receptor crític i creador compromès . Des de totes les etapes es donen les condicions per afavorir aquests aprenentatges:  
  • Manipulació de pissarra interactiva i tablets a EI
  • Itinerari de Competència Informacional (CINFO-DIG) a tota l’escola, amb un fort accent digital, per tal de ser un receptor amb criteri i un usuari competent
  • progració amb Scratch a Cicle Superior
  • Creacions adiovisuals amb eines digitals a totes les etapes
  • Programa mSchools a l’ESO​
 • Per fer-ho possible:
  • Disposem d’intal·lacions (infraestructures de connectivitat, totes les aules digitalitzades,..),
  • Màquines (ordinadors i tablets per EI-EP, notebook propi a l’ESO i model de BYOD a Batxilerat)
  • Plataformes de continguts (Moodle, EdebéON, AppEsemtia,…)
  • Llibres digitals (de classe a EI-EP i personals a ESO) 

Descarrega l’EDC

Orientadora

Escola Orientadora

L’alumne/a és el centre de la nostra tasca educativa i cada un d’ells o elles és diferent. Des d’aquest interès particular per tots i cadascun dels alumnes, despleguem cada dia tots els recursos d’atenció a la diversitat i d’acompanyament individualitzat dels quals disposem: 

 • Un servei d’Atenció Psicopedagògica (SAPP) en cada etapa: EI-EP i ESO-BAT.
 • Atenció personalitzada amb cada alumne per part de tota la comunitat educativa.
 • Atenció a les singularitats i a la diversitat de cada alumne.
 • Seguiment tutorial proper. 
 • Treball en equip dels equips docents, cap d’estudis i SAPP.
 • Assessorament de famílies.

Internacional

Escola Internacional

Molt relacionat amb les llengües estrangeres, apareix la necessitat d’estendre l’educació més enllà de les fronteres. Per això a Salesians tenim la voluntat creixent de:

 • Promoure viatges d’intercanvi a 3r d’ESO i  projectes e-Twinning amb escolars d’altres països tant a Primària com a Secundària.
 • Organitzar, de la mà de la Salesians English Academy , estades lingüístiques a l’estiu a països de llengua anglesa.
 • Donar la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual, amb doble titulació: la catalana i la d’una High School americana.

Oferta Educativa

E.InfantilE.PrimàriaSecundàriaBatxilleratCicles FormatiusServeis