Objectius 18-19

Creiem en tu: ets clau.

Lema i motivació

CREURE!

Una paraula que avui, en certa manera, sorprèn i provoca; paraula polisèmica que ens lliga al passat, al present i al futur, i controvertida en els seus dos significats: obeir i confiar. Sí! Aquesta paraula hem volgut que encapçali el nostre lema d’enguany.  

“CREIEM EN TU: ETS CLAU.” 

Per què?

Perquè aquesta afirmació ens obre a una cosmovisió que està ben arrelada a la nostra manera de fer salesiana i que, n’estem convençuts, ens aporta múltiples possibilitats educatives. 

Cal partir de la justa autoestima, del reconeixement del propi valor, que ens fa sentir DIGNES, mereixedors de ser estimats i capaços de TRANSFORMAR i TRANSFORMAR-NOS en la millor versió de nosaltres mateixos. No naixem fets: tenim mancances, pero tenim també unes possibilitats enormes -físiques, intel.lectuals, psíquiques, espirituals- i cal ésser-ne conscients per poder-les desenvolupar i esdevenir protagonistes del nostre creixement. Don Bosco feia sentir als seus nois capaços de fer grans coses, se sentien protagonistes d’una gran aventura, i la van viure. Avui la presència salesiana arreu del món n’és la principal evidència. 

Massa sovint malfiem. Cal PENSAR EN POSITIU. En salesià diem: ”creiem en tu”, “estem segurs que ho pots fer”, “estem segurs que dintre teu hi ha bondat i capacitat per sortir d’allò que a vegades creus que no et deixa caminar”, “ens tens al costat per ajudar-te”, “segur que te’n sortiràs”. Aquesta és la manera de parlar del nostre sistema educatiu.

“Creiem” inclou també una presència que ens transcendeix i ens omple de sentit. Ens costa parlar de Déu perquè el seu misteri escapa a la nostra comprensió, tendim a  creure només allò que podem tocar i experimentar amb els sentits corporals, i, tanmateix, no ens adonem que són molt limitats. Cal obrir els ULLS DEL COR a la VISIÓ DE L’ÀNIMA. Com deia Saint-Exupery a “El Petit Príncep”: “No es veu bé més que amb el cor, allò essencial és invisible als ulls”.

CREIEM EN TU: ETS CLAU. En cinc paraules volem dir tot això. Volem dir també que tots i cadascun de nosaltres som importants. Hem de sentir-ho així i hem de fer possible que els altres ho sentin així. Sant Pau deia que tots formem part d’un sol cos i que per tant el que li passa a un membre no és indiferent als altres: tot ens afecta a tots. Caldrà recordar sovint que sense la nostra aportació 

 i hem d’esforçar-nos per l’excel.lència que ens fa millors persones i constructors d’una societat més justa i feliç.

I si hem de posar un accent, enguany el volem posar en aquells que han tingut menys oportunitats, en aquells que sembla que no compten, o compten menys. La casa salesiana ha de tenir una sensibilitat marcada per ells. Enguany tindrem l’oportunitat de créixer en l’anàlisi, la reflexió i el treball conjunt per tot aquest col.lectiu. Per Jesús són especialment importants, i don Bosco entén que és un dels eixos que donen sentit a la seva acció educativa: “Déu no vol que es perdi ni un sol d’aquests petits”. PRIMER ELS ÚLTIMS. 

Tots hem de poder donar el millor de nosaltres i no hem de deixar ningú de costat. Si caminem per aquí, la nostra casa anirà essent més ella mateixa i complirà amb la seva missió. 

Objectius 17-18

[expand title="Implementar gradualment la innovació pedagògica" startwrap= "" endwrap= "" rel= "animal-highlander"]

Un curs més les escoles salesianes seguim impulsant, conjuntament, el nostre procés d’innovació pedagògica. El nostre pla de millora de l’aprenentatge competencial dels alumnes està en un moment clau ja que tot l’equip docent està posant el focus en un canvi estratègic que millori el procés d’ensenyament-aprenentatge, adaptat a tots i cadascun dels nostres alumnes.

 • Elaboració de les PAM (Pautes d’Acord Metodològic) que ens permetran crear criteris clars i compartits a tota l’escola. Començarem per la definició dels elements comuns del treball cooperatiu, la inclusió i la codocència.
 • Introducció del treball de programació competencial per unitats didàctiques a tota l’escola
 • Creació d’una eina que reculli el desenvolupament competencial de l’alumnat.
 • Creació de la Comissió de Patis i de la Comissió de Lectura, interetapes, per a la seva dinamització.
 • Implementació del procés d’innovació a 3r d’EP amb:
 • – Programació d’una franja de 6 hores de treball interdisciplinari.
 • – Treball per projectes a la Suite d’Aprenentatge.
 • – Incardinació del treball d’Interioritat i de Recerca de Sentit.
 • Implementació del procés d’innovació a 1r d’ESO amb:
 • – Treball en portafoli.
 • – Programació d’una franja de 5 hores de treball interdisciplinari + 2 hores d'english corners i 2 hores de tractament integrat de llengües catalana i castellana.
 • – Actualització del treball d’Interioritat i de Recerca del Sentit

[/expand]


[expand title="Promoure la millora continua del procés d’ensenyament-aprenentatge" startwrap="" endwrap="" rel="animal-highlander"]

Incorporem actuacions de millora a partir la reflexió dels equips de Cicle i de les proves de diagnòstic aplicades als nostres alumnes que assenyalen punts forts i punts febles que ens permeten avançar amb actuacions i decisions consensuades. A tall d’exemple volem compartir algunes de les actuacions:

 • Incorporació del Tractament Integrat de les Llengües catalana i castellana a 1r d’ESO amb dues hores de docència compartida.
 • Continuació del treball en Estacions d’Aprenentatge a l’àrea d’anglès de 4t d’EP i a 1r d’ESO (superaula, 50 alumnes, dos docents + auxiliar lingüístic).
 • Consolidació de l’Intercanvi amb Suècia a 3r d’ESO i del Batxillerat Dual.
 • Inclusió a les matèries dels punts de millora sorgits a partir de les proves de competències.
 • Incardinació del treball d’Interioritat i de Recerca de Sentit en la matèria “Descobrim les emocions” a Cicle Inicial i en els dissenys curriculars de P3.
 • Potenciació del macroprojecte a Cicle Mitjà i Superior, així com del Treball de Síntesi de primer cicle d’ESO (1 espai, una setmana, 200 alumnes, 50 equips cooperatius i 12 docents).
 • Iniciació del treball per projectes a l’àrea de Medi a tota la Primària (superaula, 90 minuts, 50 alumnes i 3 mestres).

[/expand]


[expand title="Seguir creixent en identitat salesiana i impulsar l’itinerari d’educació en la fe" startwrap="" endwrap="" rel="animal-highlander"]

Per tal de garantir el carisma salesià i la identitat cristiana de la nostra escola, seguirem amb iniciatives que potenciïn l'educació integral i l'evangelització d'infants i joves, així com la formació cristiana per a l'equip docent i no docent.

 • Revisió i actualització de les activitats pròpies dels eixos pastorals de la Recerca de Sentit i Valors Socials a les programacions de les matèries de Batxillerat i a les tutories.
 • Impuls de les eines i recursos d’intervenció pastoral dins dels eixos tutorials d’EI/EP.
 • Actualització del Bon Dia posant el focus en la diversificació del missatge per part de l’emissor i en la dignificació del moment per part del receptor.
 • Creació de la figura del Delegat de Pastoral a tots els cursos d’ESO i cicle superior d’EP.
 • Implementació d’una estructura extraescolar que doni resposta a l'animació de grups d'infants i joves, i que incorpori els continguts de l'itinerari d'Educació en la Fe.
 • Programació dels grups FEsta incorporant-hi els elements de l’itinerari d’Educació en la Fe.
 • Promoció de la cultura vocacional participant en la campanya inspectorial.
 • Promoció del sentit d’Obra Salesiana conjuntament amb la resta d’àmbits i de grups.

[/expand]


[expand title=" Consolidar i ampliar els espais de participació de les famílies en la vida de l’escola" startwrap="" endwrap="" rel="animal-highlander"]

Entenent que les famílies són part fonamental de la vida dels nostres nens i adolescents cercarem fer un treball específic d’acompanyament mutu i de treball de conjunt per tal de millorar i incrementar les sinèrgies.

 • Acollida especial de les famílies que s'incorporen a l’escola.
 • Oferiment d’activitats i espais de trobada per tal que les famílies puguin participar de la vida de l’escola en horari lectiu.
 • Implementació de l'APP d'Esemtia per a tots els pares i mares per millorar la comunicació família/escola: butlletí de notes, absències, quotes detallades, avisos, comunicats,…
 • Compartir l’anàlisi dels resultats de les enquestes, especialment en el marc de l’AMPA i a les reunions de pares.
 • Oferir grups de reflexió i amistat a través del FamiBosco en el marc de la Comunitat Cristiana.

[/expand]


[expand title="Estimular la pràctica reflexiva i les dinàmiques d’avaluació docent" startwrap="" endwrap="" rel="animal-highlander"]

La millora de l’aprenentatge competencial del nostre alumnat demana un canvi de mentalitat en els educadors. La reflexió i l’avaluació de la nostra pràctica docent esdevenen elements clau per aquest canvi tan profund.

 • Incorporació paulatina de les enquestes de satisfacció de l’alumnat a Secundària.
 • Seguiment i millora de la pràctica docent a través de les trobades de Valoració del Desenvolupament Professional (VDP)
 • Acompanyament dels processos de formació pastoral del professorat.
 • Visites a escoles innovadores, especialment per part dels docents que encara no hi han participat.
 • Observació i anàlisi, per part dels docents, de classes d’altres companys.

[/expand]

 

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave