Preinscripció i matrícula

Llistes del barem definitiva (07/07/2020)

Calendari:
Període de presentació de sol·licitud de preinscripció:
13 a 22 de maig
Període de Matrícula: 13 a 17 de juliol

Per més consultes poden contactar amb el centre :
Email :  inscripcions@mataro.salesians.cat
Telèfon: 93 757 84 89 (disponible a partir del dia 12 de maig)
L’horari d’atènció telefónica será de 9.00h a 15.00h

 

Llistes del barem provisional

Publicació de la llista ordenada definitiva d'ensenyaments obligatoris a 11/06/2020

Número per determinar l'ordre de les sol·licituds en cas d'empat a l'educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatròria: 33.386

Els centres publiquem al web les diverses llistes de resultats (les oficines municipals d'escolarització publiquen les corresponents al municipi) que, d'acord amb la normativa de protecció de dades, estaran anonimitzades.

En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

Podeu consultar els resultats des d'aquesta pàgina; per fer-ho es necessita:

  • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'ha indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
  • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes

Preinscripció curs 2020-2021

+ informació sobre Infantil i l'ESO

Donades les circumstàncies del COVID-19, enguany la preinscripció s’ha de fer en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud presencialment al centre. Per formalitzar la preinscripció s’haurà de complimentar un aplicatiu que el departament d’Educació ha habilitat (com alternativa a aquest aplicatiu, podeu omplir aquest document). Caldrà que cliqueu al botó vermell "ves-hi" que està a dins de la pestanya "per internet" "sol·licitud amb suport informàtic"El resguard de la sol·licitud (o el document de preinscripció omplert) i la documentació necessària s’haurà d’enviar escanejada o en fotografia al correu del centre que es triïn en primera opció, en el nostre cas és inscripcions@mataro.salesians.cat, per tal que quedi formalitzada la preinscripció. Des del centre es contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud i la documentació adjunta per a què el sol·licitant en tingui constància.

Només per a casos excepcionals que no puguin fer la presentació en suport informàtic, del 19 a 22 de maig es podrà fer presencialment de 11.30 h a 13.30 h. Per concretar l'hora, només ens cal que contacteu amb nosaltres via mail inscripcions@mataro.salesians.cat o  telèfon 93.757.84.89 de dilluns a divendres entre les 9,00 h i les 15,00 h.

En la presentació presencial cal portar la documentació acreditativa i es recomana portar la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas de no portar la sol·licitud emplenada, es recomana portar el seu propi bolígraf. Així mateix us demanem que vingueu, en la mesura que us sigui possible, amb mascareta i guants. Només podrà accedir una persona a realitzar el tràmit, excepte en els casos excepcionalment establerts per les autoritats. No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

OFERTA DE PREINSCRIPCIÓ (codi del centre: 08021089): http://mapaescolar.gencat.cat/
INFORMACIÓ EN ALTRES IDIOMES: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-idiomes/

 

RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer,: 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8130/1793813.pdf 
Resolució 576 de febrer de 2020 per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869583&language=ca_ES