Visita personalitzada

La nostra casa sempre està oberta. Vols conèixer els nostres cicles formatius? Demana la teva visita personalitzada o passeja per l’escola amb el tour virtual 360º.

Visita personalitzada

Tour Virtual 360º

Perfils de sortida

Volem educar una persona per tal que sigui capaç de dissenyar un projecte de vida que ajudi a esdevenir un agent social transformador.

1. RESILIENT, capaç de conèixer-se, acceptar-se i d’estimar-se a si mateix i els altres, mitjançant la pràctica d’hàbits saludables i gestió de les emocions, per tal de desenvolupar la seva autoestima i esdevenir una persona equilibrada, resilient i feliç preparada per desenvolupar al màxim el seu talent personal i establir amb els altres unes relacions plenes.

2. OBERTA, capaç de preguntar-se sobre el sentit de la vida mitjançant l’educació de la interioritat, la descoberta dels valors evangèlics i la integració de la dimensió transcendent per construir així un projecte de vida amb criteris de bondat i plenitud. 

3. AUTÒNOMA, capaç d’organitzar el seu aprenentatge, avaluar-ne el procés i cercar el suport necessari per superar els obstacles mitjançant l’ús conscient de les estratègies d’aprenentatge idònies i la reflexió crítica sobre el propi procés, construint-se així com una persona perseverant, autònoma i motivada per aprendre al llarg de la vida. 

4. EMPRENEDORA, capaç de transformar les idees en objectius i plans d’acció mitjançant la comprensió del funcionament de la nostra societat, la identificació dels punts forts i febles propis, l’anàlisi de les oportunitats de l’entorn i el desenvolupament d’habilitats de planificació, organització, lideratge, negociació i treball en equip amb la finalitat de ser un agent emprenedor de canvi social. 

5. RESPONSABLE, capaç de participar d’una manera eficaç i constructiva en la vida social i professional mitjançant la comprensió de les normes de convivència en la societat i entorns laborals així com els conceptes bàsics relatius a l’individu, el grup, l’organització del treball, la igualtat, les dimensions multiculturals i socioeconòmiques de la societat i la identitat cultural per tal de generar una participació compromesa i responsable. 

6. COL·LABORADORA, capaç de cooperar i treballar en equip aplicant les habilitats socials, les eines de gestió de conflictes i de negociació, així com la gestió del canvi, l’estrès i la frustració en la seva relació amb els altres, per tal d’esdevenir una persona tolerant i segura de si mateixa. Perfil competencial de sortida dels alumnes 

7.COMPROMESA, capaç d’actuar amb criteris de justícia i solidaritat segons els principis i valors de l’evangeli i mitjançant el coneixement de la dinàmica històrica per esdevenir una persona compromesa amb els altres i disposada a treballar de manera empàtica, assertiva i constructiva per a la millora de la societat. 

8. CRÍTICA, capaç de buscar, obtenir, seleccionar i tractar la informació per transformar-la en coneixement mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació, l’accés als serveis basats en internet i la participació en xarxes col·laboratives amb una actitud crítica i reflexiva tant en el tractament de la informació disponible com en l’ús segur i responsable de les tecnologies. 

9. COMUNICATIVA, capaç de comunicar-se de forma verbal i visual en situacions diverses i plurilingües, fent ús de totes les possibilitats pragmàtiques, discursives i iconogràfiques amb la finalitat d’adaptar la seva comunicació als requisits de la situació de manera efectiva i socialment positiva tot i apreciant la diversitat cultural. 

10. RESOLUTIVA, capaç de resoldre, argumentar i raonar situacions i problemes quotidians basant-se en el domini del càlcul i aplicant models matemàtics de pensament lògic i espacial i de representació, essent fidel a la veritat i cercant d’avaluar-ne la seva validesa. 

11. ENGINYOSA, capaç d’observar i fer experiència dels elements naturals i humans i de comprendre els canvis causats per l’activitat humana mitjançant el rigor de la metodologia científica i l’ús d’eines i processos tecnològics per tal de prendre decisions responsables amb la salut, els recursos i el medi ambient. 

12. CREATIVA, capaç de comprendre, gaudir i valorar críticament les manifestacions culturals i artístiques i de produir amb tota mena de materials, suports i eines, de manera individual o col·lectiva, representacions creatives per tal d’enriquir l’expressió d’idees i sentiments. Els educadors de les escoles salesianes ens comprometem a treballar des de l’estil educatiu.